• July 27, 2021

ส่งเสริมบุคลิกภาพ

การฟังนั้นจะ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ของคุณ เพราะมันหมายถึงคุณให้ความสำคัญและให้ความสนใจต่อบุคคลนั้น การรับ Input ใหม่ ๆ เริ่มต้นจากหยุดพูดเรื่องตัวเองก่อน และ “ฟัง” ให้มากขึ้นนอกจากได้ข้อมูลใหม่ ๆ แล้ว ยังได้กรอบความคิดที่เพิ่มด้วยการฟังนั้นจะส่งเสริมบุคลิกภาพ ของคุณเพราะหมายถึงคุณให้ความสำคัญและให้ความสนใจต่อบุคคลนั้น ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติ และเกิดความเคารพกันขึ้นทั้งสองฝ่าย Jane Adshead Grant โค้ชสอนเหล่าผู้บริหารได้พูดถึงประสบการณ์การฟัง ที่สร้างความคิดที่ดีที่สุดได้ เพราะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจในตนเอง และมันช่วยให้เธอเปิดใจ กล้าพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของตัวเองและนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามคือ ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ รูปแบบการฟังส่วนใหญ่มักอยู่บนออนไลน์เสียหมด ดังนั้น เรากำลังฟังด้วยความตระหนักและความตั้งใจหรือไม่? Jane Adshead Grant ได้แนะนำผลกระทบเชิงบวกจากการฟัง 5 ข้อ ที่ให้ผลดีต่อคนรอบข้าง 5 ผลกระทบเชิงบวกจากการฟัง เพื่อเป็นการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ 1. การสร้างความคิดและไอเดียที่ดีที่สุดให้คนอื่น ในขณะเราฟังด้วยความสนใจ โดยปราศจากหยุดชะงักหรือตัดสิน จะทำให้เขารู้สึกปลอดภัย ทำให้เขามีความคิดที่ดีได้ด้วยตัวเขาเอง ซึ่งเราทำได้โดยถามคำถามเพื่อให้เขาได้แสดงความคิดเชิงบวกออกมา เพื่อเป็นการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่ดี และเป็นคำถามที่ดีที่สุดที่ Jane…

Read More